18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu - zimowe utrzymanie terenu 07 październik 2022 rok

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Karpielówka 4, 6, 8, 10 w Kościelisku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi odśnieżania chodników, w tym schodów i parkingów oraz utrzymania ich w stanie bezpiecznym dla użytkowników należących do Wspólnoty Mieszkaniowej Karpielówka  4,6,8,10  w Kościelisku.

I.  Dane dotyczącenieruchomości:
Adres: Karpielówka 4,6,8,10 w Kościelisku
Przedmiot usługi: zimowe utrzymanie chodników, w tym schodów i 2 parkingów należących do Wspólnoty.

Planowane terminy świadczenia usługi:

II. Warunki świadczenia usługi:

Do obowiązków wykonującego usługę należeć będzie:

szorstkości w trakcie jej trwania, we wszystkie dni tygodnia z dniami wolnymi od pracy, świętami włącznie, w przeciągu całej doby)

 

Proponowany zakres usługi  może podlegać uszczegółowieniu przed podpisaniem umowy o dodatkowe czynności:

 

Ustalona cena miesięczna za świadczoną usługę jest ryczałtowa i obejmuje odśnieżanie, zakup materiałów niezbędnych do jej wykonania i dojazd do miejsca zlecenia.

Brak wykonania usługi przez 3 dni skutkuje brakiem zapłaty za miesiąc w którym usługa nie była wykonana.

Nienależyte wykonanie usługi:

 

III. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia Ofertę w formie skanu lub wiadomości mailowej  należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wspolnota.karpielowka@gmail.com    

IV. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
Agnieszka Grzegorczyk tel. 660 072 595

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby:

 1. Wykonawca był przedsiębiorcą prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 2. Posiadał sprzęt umożliwiający świadczenie usługi w przypadku jeżeli powierzony sprzęt Wspólnoty ulegnie uszkodzeniu i będzie niesprawny (w przypadku wykonywania usługi sprzętem powierzonym).
 3. Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie tj. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie odśnieżania/
 4. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 5. W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.
 6. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada Wykonawca.
 7. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, w tym za ich roszczenia odszkodowawcze i inne związane z wykonywaniem usług oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za działania i zaniechania własne.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.

 

VI. Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej„RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Karpielówka 4,6,8,10  w Kościelisku. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres  ul. Karpielówka 6 /Administracja, 34-511 Kościelisko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: wspolnota.karpielowka@gmail.com
 2.  Wspólnota Mieszkaniowa nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji  obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Karpielówka 4,6,8,10 w Kościelisku innym odbiorcom:
  • na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Formularz ofertowy


powrót