18 20 665 68 •

Oferta na administrowanie nieruchomością wspólną dla Wspólnot Mieszkaniowych

Szanowni Państwo, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem pragnie Państwu zaproponować zarządzanie / administrowanie nieruchomością wspólną w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne m.in.: „Ustawę o własności lokali”, „Prawo budowlane”, „Kodeks cywilny”, „Ustawę o gospodarce nieruchomościami”.

W ramach zarządzania/administrowania wykonujemy czynności zwykłego zarządu (chyba, że umowa będzie stanowić inaczej) mające zapewnić: właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową, utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym oraz podniesienie wartości rynkowej nieruchomości. Powyższe czynności obejmują w szczególności:

- Na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw:
 1. załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w Urzędzie Statystycznym (REGON) i nadaniem numeru NIP,
 2. otwarcie rachunków bankowych i dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 3. reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji,
 4. zawieranie umów o świadczenie usług – przy współudziale członków Zarządu,
 5. dokonywanie odbioru wykonywanych robót - przy współudziale członków Zarządu.
- Obsługę finansowo księgową, tj.:
 1. prowadzenie obsługi finansowo księgowej lokali mieszkalnych i użytkowych, w oparciu o aktualne przepisy prawne w tym:
  • pobieranie i rozliczanie zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  • rozliczanie kosztów utrzymania lokali jak również kosztów remontów, opłat za centralne ogrzewanie, dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i innych opłat lokalnych ustalonych przez gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. kontrolowanie terminowości wpłat,
 3. przygotowanie rocznego planu finansowo- gospodarczego
 4. przygotowanie planu remontów.
- Obsługę administracyjno-prawną, tj.:
 1. prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali,
 2. prowadzenie i aktualizacja ewidencji właścicieli i ich udziałów,
 3. zapewnienie informacji o działaniach administratora/zarządcy,
 4. opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 5. opracowywanie wzorów uchwał, regulaminów oraz statutu,
 6. reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 7. zwieranie umów ubezpieczeniowych i uiszczanie innych opłat publicznych przypadających do zapłaty od nieruchomości wspólnej, a nie pokrytych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, dozór nad praca podmiotów wykonujących usługi na rzecz Wspólnoty.
 8. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem nieruchomości w należytym porządku, oraz
- Obsługę techniczną, tj.:
 1. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 2. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 3. zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 4. sprawowanie nadzoru nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku,
 5. sprawowanie nadzoru nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej. 
 
Szczegółowy zakres usług obejmujący propozycje Zarządu Wspólnoty, zostaje spisany w umowie o zarządzanie/administrowanie nieruchomością.
Ze swej strony zapewniamy profesjonalna obsługę opartą na długoletnim doświadczeniu oraz ścisłej współpracy z Zarządem Wspólnoty. 
Stawka wynagrodzenia Zarządcy uzależniona jest od zakresu zleconych obowiązków, szczegółowo opisanych w umowie (zgodnie z życzeniem klienta).
 
Z poważaniem:
Prezes Zarządu – Ronald Szczygieł