18 20 665 68 •

Informacja w sprawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO  Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje:

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana  danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

 1. Do jakich celów wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń),

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO

 1. podjęcia przez administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z administratorem,
 3. podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej z administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności.

- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

 1. wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,
 2. weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 1. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 3. raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,
 4. spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku. 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),
 2. zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.
 3. Na jakiej podstawie administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 3. ustawa  z dnia 24.06.1994r. o własności lokali,
 4. Kodeks cywilny
 5. Kodeks postępowania cywilnego
 6. Statutu Spółdzielni.
 1. Jak zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy pozyskiwać Pani/Panadane osobowe przede wszystkim od Pana/Pani.

Co do zasady nie pozyskujemy danychosobowych odosób trzecich, pozawyjątkiem:

 1. Jak chronimy Pani/Pana dane?

Administrator utrzymuje proceduralne,  fizyczne i technologiczne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 1. Jak długo  będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez okres współpracy, a później przez wymagany przepisami prawa okresarchiwizacji dokumentów. Nie istnieje możliwość zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeżeli zakres przetwarzanych danych wynika wprost z przepisów prawa.

 1. Komu możemy udostępnić dane osobowe?

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. kancelariom prawnym, dostawcom Internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię.

 1. Gdzie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem działa wyłączniena terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w zakresie przetwarzania danych osobowych?
 1. Czy administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana  zautomatyzowane decyzje?

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzjibędących profilowania.

Klauzule informacyjne

Informacja dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach spółdzielni

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w naszych zasobach  o zasadach i zakresie  przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a)  administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

b)  dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 a b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,  ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,  ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Statut spółdzielni.

c)  dane osobowe  mogą być ujawniane  osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

e) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

f)  posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

h) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

                                                                                                      

Informacja dla oferentów ubiegających się o tytuł prawny do lokalu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje oferentów ubiegających się o tytuł prawny do lokalu o zasadach i zakresie  przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a)  administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

b)  dane przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

c)  dane osobowe  mogą być ujawniane  osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,

e) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

f)  posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych lub w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy;

h) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Informacja dla wykonawców, zleceniobiorców, usługodawców

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dalej zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje wykonawców, zleceniobiorców, usługodawców o zasadach i zakresie  przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a)  administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

b)  dane przetwarzane są w celu wykonania czynności koniecznych do zawarcia umowy, wykonania umowy, archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy oraz do celów   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 a , b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

c)  dane osobowe  mogą być ujawniane  osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania łączącej strony umowy oraz do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,

e) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

f)  posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania danych lub złożenia sprzeciwu jest brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy;

h) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Informacja dla kandydatów do Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dalej zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje kandydatów do Rady Nadzorczej o zasadach i zakresie  przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a)  administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

b)  dane przetwarzane są w celu podjęcia działań związanych z wyborami do Rady Nadzorczej oraz wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na administrartorze, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

c)  dane osobowe  mogą być ujawniane  osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

e) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

f)  posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych  lub złożenie sprzeciwu  spowoduje brak możliwości wykonania umowy;

h) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Informacja dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dalej zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje kandydatów do pracy o zasadach i zakresie  przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a)  administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

b)  dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy/rekrutacji, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

c)  dane osobowe  mogą być ujawniane  osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

e) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

f)  posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania umowy;

h) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Informacja dla osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w naszych zasobach  o zasadach i zakresie  przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a)  administratorem danych osobowych jest Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane.  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie przesyłając korespondencję na adres administratora: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub telefonicznie nr tel. 182066568,

b)  dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c)  dane osobowe  mogą być ujawniane  osobom upoważnionym oraz odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

e) posiada Pan/Pani  prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

f)  posiada Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

h) administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych  decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanym RODO, Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem informuje  o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych w spółdzielni:

a) administratorem  Pani/ Pana danych  osobowych jest  Zakopiańska  Spółdzielnia Mieszkaniowa    w Zakopanem przy ul. Ks. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora (z dopiskiem „IOD”) ul. Księdza Stolarczyka 8    34-500 Zakopane

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dewastacji i kradzieży w zasobach Spółdzielni.

 d)  zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, ok. 7-14 dni.  W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

e)  Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

f) przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 g) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

i)  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Informacja dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach spółdzielni
Informacja dla oferentów ubiegających się o tytuł prawny do lokalu
Informacja dla wykonawców, zleceniobiorców, usługodawców
Informacja dla kandydatów do Rady Nadzorczej
Informacja dla kandydatów do pracy
Informacja dla osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego