18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości 06 marca 2023 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem ogłasza konkurs ofertowy na usługi utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni oraz odśnieżania na terenie osiedla Kamieniec w Zakopanem.

Poszukujemy firmy świadczącej usługi utrzymania czystości w częściach wspólnych obejmujące:

Zainteresowanym podmiotom udostępnimy szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Materiały do pobrania w biurze Spółdzielni ul. Ks. J. Stolarczyka 8, 34-500 Zakopane.

 Oferta powinna zawierać:

Cenę brutto wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia

Podpisane przez wykonawcę oświadczenia

Wzór oferty oraz wymaganych oświadczeń znajduje się w załączeniu.

 Referencje mile widziane.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto za całość zlecenia

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA – sprzątanie Kamieniec” do dnia 24.03.2023 roku.

Wzór Oferty Kamieniec 10D
Wzór Oferty Kamieniec 10E
Wzór Oferty Kamieniec Teren Osiedla
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja ochrona danych osobowych wraz z oświadczeniem

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót