18 20 665 68 •

Walne Zgromadzenie Członków Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 29 Kwietnia 2024 rok

Zarząd  Zakopiańskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Zakopanem zgodnie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku  z art. 39 § 3 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” /tekst  jednolity  Dz.U. z 2021r. poz. 648 oraz  § 41 ust.1  Statutu  Spółdzielni   uprzejmie  z a w i a d a m i a, 

że  dnia 08.06.2024r. /sobota/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Domu Wczasowego „Hyrny” ul. Piłsudskiego 20 w Zakopanem  z w o ł u j e :

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

ZAKOPIAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ZAKOPANEM

 

z następującym porządkiem obrad:

      1.    Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania.

2.    Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych  przez  członków  spółdzielni do

       uczestnictwa  w Walnym Zgromadzeniu.

3.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia  Członków.

4.    Przyjęcie Regulaminu Obrad  Walnego Zgromadzenia Członków i podjęcie uchwały.

5.    Przyjęcie porządku Obrad  Walnego Zgromadzenia Członków i podjęcie uchwały.

6.    Wybór Komisji :

     - Mandatowo-Skrutacyjnej,

     - Wyborczej.

7.    Wystąpienie zaproszonych gości.

8.    Sprawozdane Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

9.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni  za okres  sprawozdawczy.

       -    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2023r.

10.  Sprawozdanie z działalności gospodarczo - finansowej Spółdzielni za rok 2023 oraz przedłożenie informacji biegłej rewident ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i przyjęcie wyniku finansowego Spółdzielni za 2023r.

       -    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:

       a.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023,

       b.  rozliczenia wyniku finansowego za 2023r.

11.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r. wraz z wnioskiem

       w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

       -    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:

            a.    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r

            b.    absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni - w głosowaniu tajnym.

12.  Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółdzielni z dnia 12.04.2024 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.

       - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej  

         Spółdzielni.

13.  Przeprowadzenie wyborów  na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni:

       a)    przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej przez komisję wyborczą,

       b)    przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,

       c)    przedłożenie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej z wynikami wyborów,

       d)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej i ogłoszenie jej składu.

14.  Przyjęcie sprawozdania Prezydium Zebrania z wniosków zgłoszonych  za zebraniu.

15.  Zakończenie obrad

 

 

Równocześnie informujemy, że materiały  będą wyłożone CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI

do wglądu od dnia 17.05.2024r.  w biurze Spółdzielni  przy ul. Ks. J. Stolarczyka  8 /pokój nr 1/

oraz na  stronie  internetowej  Spółdzielni

 

 POUCZENIE:

 

Wnioski dotyczące zmiany do porządku obrad poparte przez co najmniej 10 członków winny być składane zgodnie z § 43 ust. 2 Statutu Spółdzielni co najmniej na 15 dni przed terminem zebrania tj. do dnia  24.05.2024r. w sekretariacie biura Spółdzielni przy ul. Ks. J. Stolarczyka 8.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017r. /art.83 ust.11/, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu  osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
/wzór pełnomocnictwa na stronie internetowej lub w biurze Spółdzielni/.

 

UWAGA

 

Do pktu 13  Wnioski poparte co najmniej 20 podpisami członków Spółdzielni w sprawie zgłoszenia kandydatów na  członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu Spółdzielni należy składać na  dziennik  podawczy Spółdzielni najpóźniej 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. dnia  04.06.2024r.  Wzór wniosku na stronie internetowej lub w biurze Spółdzielni.

 

INFORMACJA: 

 

WYMAGANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - celem okazania 
Mandaty wydawane będą od godz. 9:30  do godz. 10:15


powrót