18 20 665 68 •

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych Czerwiec 2024 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem przypomina, że ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w roku 2021r zmieniła zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Informujemy że, bezpłatnie odbierane będą wyłącznie odpady wielkogabarytowe typu: meble, materace, itp. 

U W A G A !!!

Nie będą odbierane materiały niebezpieczne obejmujące m.in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny w tym AGD i RTV, zużyte akumulatory, baterie świetlówki, chemikalia, farby, lakiery, metale, opony, tekstylia oraz przeterminowane leki.

Odpady te można we własnym zakresie dostarczyć na teren punktu selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Wojdyły 25 w Zakopanem.

Wszelkie informacje na temat możliwości odbioru w/w odpadów do uzyskania

Firmie „Tesko” nr telefonu 18 20 25 620

Prosimy mieszkańców budynków:

Gabaryty będą odbierane dnia 15 czerwca 2024r. (sobota).

 

Gabaryty będą odbierane dnia 22 czerwca 2024r. (sobota).

 

Gabaryty będą odbierane dnia 29 czerwca 2024r. (sobota).

 

Równocześnie wzywamy do bezwzględnego stosowania się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa oraz p.poż i uprzątnięcie przedmiotów zalegających w korytarzach piwnic, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku.

Wszystkie przedmioty, które zostaną wystawione po wyznaczonym terminie lub niezgodnie z powyższymi zasadami będą wywożone odpłatnie i obciążą koszty poszczególnych nieruchomości.


powrót