18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej - sierpień/październik 2020 28 lipca 2020

 Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zaprasza do składania ofert cenowych na  roboty remontowo - budowlane.  Zakres prac obejmuje:

 

 

Oferta powinna zawierać: 

Oferowaną cenę netto.

Oferowaną cenę brutto.

Wymagane przez inwestora oświadczenia.

Wymagany przez inwestora minimalny czas gwarancji wynosi 36 miesięcy od momentu odbioru robót.

Wzór oferty, oświadczeń oraz umowy znajduje sie w załaczeniu.

 

Kryterium wyboru oferty:

Łączna cena brutto za całość zlecenia –  80%

czas realizacji - 10%

gwarancja - 10%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA - wymiana stolarki” do dnia 12.08.2020 roku.

Termin otwarcia ofert dnia 13.08.2020r. o godz. 1000.

Powyższe prace będą wykonywane w trzecim kwartale 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót i terminów składania ofert do pobrania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Wzór Umowy
Wzór Oferty
Oświadczenie
Informacja ochrona danych osobowych
Oświadczenie RODO

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót