18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na prace budowlane – wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej dla nieruchomości Łukaszówki 7 10 marca 2021 rok

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni drogi wewnętrznej  dla nieruchomości przy ul. Łukaszówki 7 w Zakopanem.

Zakres robót obejmuje:

Szczegółowe informacje do uzyskania w dziale technicznym ZSM.

 

Oferta powinna zawierać:

Wzór oferty, wymaganych oświadczeń oraz umowy znajduje się w załączeniu.

 

Kryteria wyboru oferty:

Łączna cena brutto za całość zlecenia – 80%

Okres gwarancji – 10%

Czas realizacji – 10%

 

Wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 26.03.2021r. w kasie ZSM lub na konto nr 65 1020 3466 0000 9802 0002 1097. Zwrot wadium następuje niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę otrzymuje zwrot wadium po podpisaniu umowy.

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA – wymiana nawierzchni drogowej” do dnia 26.03.2021 roku.

 

Wzór Umowy
Wzór Oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór Oświadczenia Gwarancyjnego
Oświadczenie RODO
Informacja ochrona danych osobowych

 

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót do uzyskania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót