18 20 665 68 •

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych - 05 września 2022 rok

Zarząd Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na wykonanie w budynkach administrowanych przez ZSM, corocznej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane.

Kontrola obejmuje m. in.:

 

Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest:

 

Oferta powinna zawierać: 

cenę brutto sprawdzenia drożności 1mb przewodu kominowego wraz z ich czyszczeniem, 

cenę brutto sprawdzenia prawidłowości podłączeń za 1 szt. 

cenę brutto za kontrolę 1 szt. instalacji gazowej zasilanej gazem z butli 11 kg.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 2066568 wew. 21

W załączeniu wykaz budynków oraz projekt umowy.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto usługi –  100%

 

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Protokoły z przeglądów należy dostarczyć do 09.12.2022r.

Oferty należy składać wraz z podpisanymi oświadczeniami w siedzibie ZSM w Zakopanem przy ul. Stolarczyka 8, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KOMISJA PRZETARGOWA - przeglądy kominiarskie” do dnia 30.09.2022 roku. Termin otwarcia ofert dnia 05.10.2022r.

Wzór Umowy
Wzór oferty
Załącznik nr 1 - Wykaz Budynków
Oświadczenie Wykonawcy
Informacja ochrona danych osobowych

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu robót do uzyskania w dziale technicznym ZSM przy ul. Stolarczyka 8 w Zakopanem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.


powrót